REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM „EMPIRE24.org”

 • 1.INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, w szczególności reguluje składanie przez Klientów zamówień na Towary, sposób doręczania tych Towarów, formę uiszczania płatności, uprawnienia Klienta.
 2. Sklep świadczy usługi w zakresie sprzedaży Towarów, na które można składać zamówienia za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę http://empire24.org.
 3. W celu skorzystania z usług Sklepu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu.
 4. Dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego informacje o Towarach (w szczególności cena) należy interpretować jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego.
 6. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego prosimy kierować na adres e-mail: biuro@empire.org.pl lub telefonicznie +48608755665.
 • 2.DEFINICJE

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://empire24.org, sprzedający Towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, prowadzony przez Sprzedawcę;

Sprzedawca – Empire Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzyminie (05-250), ul. Jana Pawła II 59 lok. 1, nr NIP 1251636983, nr KRS 588218;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą: (1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Sklep nie prowadzi sprzedaży dla konsumentów;

Towar  produkt (rzecz ruchoma) znajdujący się w ofercie Sklepu, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

Konto – konto (usługa elektroniczna) Klienta Sklepu oznaczone unikalną nazwą (loginem) i hasłem, będące zbiorem informacji o Kliencie i jego działaniach w ramach Sklepu;

Rejestracja – procedura założenia Konta Klienta, obejmująca w szczególności podanie danych kontaktowych Klienta, dokonywana przez wypełnienie Formularza Rejestracji;

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;

Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

 • 3.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE
 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.

1.1.    Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, nr NIP lub skan dyplomu potwierdzający zawód kosmetologa/kosmetyczki, numer telefonuadres poczty elektronicznej oraz hasło.

Po weryfikacji danych przez Sklep, Konto Klienta jest następnie aktywowane i umożliwia składanie Zamówień.

1.2.    Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@empire.org.pl lub pisemnie na adres: Empire Pharma Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 59/1, 05-250 Radzymin.

1.3.    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnienie Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup”.

1.4.    W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), nr NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży, Towar i jego liczba, miejsce dostawy, sposób płatności.

1.5.    Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana poniżej) Klient może składać m.in.: pisemnie lub mailowo na adres Sprzedawcy.
 4. W szybkim rozpatrzeniu reklamacji pomoże Zgłoszenie podanie: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 5. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 • 4.WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://empire24.org. Klient po zalogowaniu się składa zamówienie, wskazując Towar, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób płatności za zamówienie.
 2. Składając i potwierdzając zamówienie, Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Empire Pharma sp. z o.o., tj. ul. Jana Pawła II 59 l. 1, Radzymin (05-250).
 4. W zamówieniu (Koszyku), Klient określa:
 5. a)zamawiany towar;
 6. b)adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz dane (w tym adres), na jakie ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;
 7. c)sposób płatności.
 8. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem kuriera. Dostawa Towaru o wartości przekraczającej 300 zł brutto odbywa się na koszt Sklepu. W przypadku dostawy Towaru o wartości do 300 zł włącznie, Klient zostanie obciążony opłatą wynoszącą na dzień przyjęcia regulaminu 18 zł.
 9. Na etapie składania zamówienia Klient ma możliwość wpisania kodu otrzymanego od Sklepu Internetowego uprawniającego do rabatu.
 10. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 11. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko, jeśli zamawiany Towar jest dostępny. Jeśli Sklep nie dysponuje Towarem zamówionym przez Klienta i Towar nie będzie dostępny w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia w części, której nie można zrealizować. Sklep na życzenie Klienta może przedłużyć czas realizacji zamówienia.
 12. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za Towar nastąpiła z góry Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi należność za towar w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność
 • 5.CENY TOWARÓW
 1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://empire24.org i oferuje Towary.
 2. Ceny w Sklepie zamieszczone przy oferowanym produkcie:
 3. a)zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 4. b)nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 5. c)nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta przy użyciu przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i formy płatności.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Sklep nie odpowiada za omyłkowe połączenie dwóch lub więcej promocji w wyniku błędu systemu informatycznego i jest uprawniony do anulowania takiego zamówienia.
 • 6.MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA
 1. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@empire.org.pl pod warunkiem, że stan realizacji zamówienia na to pozwala, w szczególności, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 2. Zmiany mogą dotyczyć:
 3. a)rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części,
 4. b)zmiany adresu dostawy,
 5. c)danych do faktury.
 6. W przypadku rezygnacji z Zamówienia, jeżeli zapłata za Towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.
 7. Prawo rezygnacji z zamówienia nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących przedmioty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jeśli proces realizacji zamówienia został rozpoczęty.
 • 7.FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
 1. a)gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 2. b)przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności,
 3. c)kartą kredytową Visa lub MasterCard,
 4. d)płatnościami przy wykorzystaniu usług PayU, PayPal, przelewy24 lub innych operatorów,
 1. Zapłaty za Towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sklep. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 2. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego.
 3. Kody rabatowe są ważne przez okres ważności w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.
 4. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 • 8.DOSTAWA.
 1. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży lub niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi transportowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Przy większości Towarów Sklep podaje czas realizacji zamówienia (w dniach roboczych). Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
 3. Zamówienie na terenie Polski jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres dostawy.
 4. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

 • 9.REKLAMACJA
 1. Sklep dostarcza Towary bez wad.
 2. W przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną Klient ma prawo dochodzić uprawnień z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. W szybkim rozpatrzeniu reklamacji pomoże Zgłoszenie podanie: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na wskazany adres.
 5. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. W przypadku stwierdzenia wady w reklamowanym towarze Sklep rozpatrzy reklamację na korzyść Klienta. Sklep niezwłocznie naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, jeśli nie spowoduje to nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Na podstawie art. 558 §1 kodeksu cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.
 • 10.Promocje

W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

 • 11.Dane osobowe
 1. Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane Klientów korzystających ze Sklepu:
 3. imię i nazwisko;
 4. adres poczty elektronicznej;
 5. numer telefonu kontaktowego;
 6. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 7. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
 8. Nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

 

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.
 3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę:
 4. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej;
 5. informowanie o stanie realizacji Umowy Sprzedaży;
 6. marketing bezpośredni własnych produktów, w tym newsletter.
 7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie mailowe.
 8. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu:
 9. przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Sprzedawcy,
 10. podmioty obsługujące płatności w Sklepie,
 11. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu. Pliki cookies (ciasteczka) są to informacje, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu.
 12. Sprzedawca może przetwarzać dane cookies w celu:
 13. identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie;
 14. zapamiętywania Towarów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 15. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania do Sklepu;
 16. dostosowywania zawartości strony Sklepu do optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;
 17. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu.
 18. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, jednak może to mieć wpływ na niektóre lub wszystkie funkcjonalności Sklepu.
 19. Sprzedawca może przetwarzać również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu (tzw. logi – adres IP, domena) w celu tworzenia statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu.
 20. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest realizacja umowy, której jest stroną lub podjęcie na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Klienta podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Klienta Administratora, zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • 12.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Klient zobowiązany jest zbadać Towar w czasie odbioru, w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru , obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • 13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep dokłada należytej staranności, aby zdjęcia Towarów i ich opis jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117) lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. nr 153 z 2003 r. poz. 1503 z późn. zm).
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.06.2016.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu mailem oraz poprzez publikację regulaminu na stronie Sklepu i mają zastosowanie jeśli Klient nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku Umowy Sprzedaży zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw Klientów nabytych przed zmianą Regulaminu.
 9. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia Regulaminu bądź zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.